Οι εργασίες για να είναι επιλέξιμες από το Πρόγραμμα, θα πρέπει να προκύπτουν βάσει των συστάσεων του Ενεργειακού Επιθεωρητή και θα αφορούν αποκλειστικά τις ακόλουθες τρεις κατηγορίες επιλέξιμων παρεμβάσεων.

 1. Αντικατάσταση κουφωμάτων (πλαίσια / υαλοπίνακες) και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης.
 2. Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτηρίου συμπεριλαμβανομένου του δώματος / στέγης και της πιλοτής.
 3. Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού χρήσης.

Αναλυτικά, τα μέγιστα όρια ανά κατηγορία και ανά εργασία είναι:

Κουφώματα και τέντες

 1. Για συρόµενα ή επάλληλα µε υαλοπίνακα (χωρίς παντζούρια / ρολά): 250 €/m2
 2. Για ανοιγόµενα µε υαλοπίνακα (χωρίς παντζούρια / ρολά): 280 €/m2
 3. Μόνο Υαλοπίνακες: 75 €/m2
 4. Εξωτερικά συστήµατα σκίασης και εξώφυλλα (τέντες, πατζούρια, ρολά): Έως 2.500 € ανά ιδιοκτησία

Θερμομόνωση

 1. Για δώµα: 40 €/m2
 2. Για εξωτερική θερµοµόνωση λοιπού κελύφους & πυλωτή: 50 €/m2
 3. Για εσωτερική θερµοµόνωση: 25 €/m2
  • Η τοποθέτηση εσωτερικής θερμομόνωσης είναι επιλέξιμη μόνο όταν η τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης είναι τεχνικά αδύνατη ή δεν επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία (π.χ. διατηρητέα κτήρια, παραδοσιακοί οικισμοί).

Θέρμανση και Ζ.Ν.Χ.

 1. Κεντρικό σύστηµα θέρµανσης
  1. για P<70 kW: 6.000 €
  2. για 70≤ P<150 kW: 8.000 €
  3. για P ≥ 150 kW: 11.000 €
 2. Ατοµικός (επιτοίχιος) καυστήρας - λέβητας: έως 5.000 €
 3. ∆ιατάξεις αυτόµατου ελέγχου της λειτουργίας του συστήµατος θέρµανσης: έως 600 € ανά διαµέρισµα και έως 7.000 € συνολικά για την πολυκατοικία
 4. Σύστηµα µε κύρια χρήση Α.Π.Ε. (πχ ηλιακή θέρμανση, ηλιακό αερόθερμο κλπ) ή ΣΗΘΥΑ (αντλία θερμότητας): έως 15.000 €
 5. Ηλιακά συστήµατα για παροχή ζεστού νερού χρήσης (ηλιακός θερμοσίφωνας): έως 1.300 € ανά διαµέρισµα

Πηγή: ΥΠΕΚΑ